Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
RODO
Sprawozdania finansowe


Nazwa zamówienia:Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w Bielsku-Białej
Zamawiający:Miasto Bielsko - Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej

ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 472-60-10
fax (033) 497-96-35
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2015-07-29 09:30:00
Termin otwarcia:2015-07-29 10:00:00
Pliki do pobrania:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (data zamieszczenia 12.08.2015) - --------------------------------------------------------------
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (data zamieszczenia 07.08.2015r.) - ------------------------------------------------------------------
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (data zamieszczenia 24.07.2015 r.) - ----------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 14.07.2015) -
Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców -
Rozdział II SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy -
Rozdział III SIWZ - Formularz Oferty wraz z załącznikami -
Rozdział III SIWZ - Tabela Elementów Rozliczeniowych -
Rozdział IV SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia -
Rozdział IV SIWZ - Opis przedmiotu zamówinia -
Rozdział V SIWZ - Wzór umowy -
Rozdział V SIWZ - Projekt zabezpieczeń należytego wykonania umowy -
Termin udzielenia zamówienia:2015-08-12 13:00:00