Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter

 

Klauzula informacyjnaNazwa:Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu
Adres:Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko - Biała
Data dodania: 2017-11-23
Termin składania ofert: 2017-12-04
Treść ogłoszenia:

Dyrektor   Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

·          obsługa stanowiska operatorskiego w centrum sterowania ruchem,

·          prowadzenie obserwacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w oparciu o wdrażane systemy ITS,

·          nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania oraz stanu technicznego sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń telematyki transportu,

·          nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów baz danych dot. wielkości ruchu i ich archiwizowania, sporządzanie odnośnych zestawień i analiz,

·          udział w okresowych przeglądach stanu technicznego sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń telematyki transportu,

·          opracowywanie i modyfikowanie programów pracy sygnalizacji świetlnej,

·          organizowanie i prowadzenie badań ruchu drogowego, przetwarzanie i archiwizowanie danych, przygotowywanie odnośnych zestawień i analiz,

·          rejestracja zniszczeń i uszkodzeń elementów pasa drogowego związanych z bezpieczeństwem ruchu,

·          bieżące wprowadzanie danych do sieci informatycznej MZD o tymczasowych zamknięciach dróg, zajęciach pasa drogowego, objazdach oraz terminach ich obowiązywania,

·          dokonywanie uzgodnień dokumentacji projektowych, wydawanie stosownych opinii i wytycznych do projektowania w zakresie organizacji ruchu, nadzorowania projektowania organizacji ruchu,

·          współpraca przy opracowywaniu koncepcji komunikacyjnych oraz inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu oraz systemów ITS,

·          udział w konferencjach i kongresach związanych z problematyką ITS,

·          kontrola stanu dróg będących w Zarządzie MZD oraz dokonywanie analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg,

·          współpraca w opracowywaniu kierunków polityki MZD w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·          udział w radach technicznych, radach projektów,

·          współpraca z innymi działami MZD, jak również Urzędu Miasta ze szczególnym zwróceniem uwagi na Wydział Komunikacji, Miejski Zakład Komunikacji, Straż Miejską, Policja etc.

 

 

Warunki pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

·          praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,

·          czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne,

·          przewidywana praca w systemie dwuzmianowym ,

·          praca obejmuje zasięgiem drogi administrowane przez MZD w granicach administracyjnych miasta z wykorzystaniem publicznych środków transportu lub samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w charakterze kierującego,

·          bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

·          W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne

·          obywatelstwo : polskie,

·          wykształcenie : wyższe techniczne, preferowany kierunek w zakresie inżynierii ruchu lub transportu,

·          znajomość zagadnień inżynierii ruchu, inteligentnych systemów transportowych,

·          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

·          nieposzlakowana opinia,

·          kreatywność,

·          umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,

·          wysoka kultura osobista,

·          zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu,

·          umiejętność zarządzania swoim czasem, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,

·          pozytywne podejście do interesanta i tworzenie przyjaznej atmosfery

·          dyspozycyjność ,

·          znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,

·          znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

·          umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office, AutoCad),

·          posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

 

Wymagania dodatkowe:

·          doświadczenie zawodowe/staż pracy : co najmniej 1 rok stażu pracy,

·          znajomość oprogramowania (w szczególności Crossig, PTV Vissim, PTV Visum),

·          znajomość zasad programowania komputerowego.

 

 


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

·          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

·          list motywacyjny

·          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·          kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,

·          kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,

·          kopia prawa jazdy.

 

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu”

  do dnia 4 grudnia 2017 r.

na adres

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała

ul. Michała Grażyńskiego 10 pokój nr 7A

(osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 7A w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA LUB   INSPEKTORA DS. INŻYNIERII RUCHU

  W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG

W BIELSKU-BIAŁEJ UL. MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO 10

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Podinspektora lub Inspektora ds. inżynierii ruchu wybrany został Pan   Marcin Trzopek   zamieszkały w miejscowości Ujsoły.

Wybór Pana Marcina Trzopka   został podyktowany faktem, iż w najwyższym stopniu spełniał wymagania i oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

 

Bielsko-Biała, 14.12.2017r.