Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter

 

Klauzula informacyjnaNazwa:Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych
Adres:Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko - Biała
Telefon:33 497 96 36
E-mail:sekretariat@mzd.bielsko.pl
Forma zatrudnienia:umowa o pracę
Stanowisko:Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych
Wykształcenie:wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne
Data dodania: 2013-06-24
Termin składania ofert: 2013-07-05
Treść ogłoszenia:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych.

OPIS STANOWISKA: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Sporządzanie planów zamówień, harmonogramów, raportów i rejestrów oraz sprawozdań z udzielonych zamówień; 2. Współudział w przygotowywaniu kontraktów na roboty budowlane, umów na usługi i dostawy; 3. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; 4. Przygotowanie i kompletowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5. Organizacja komisji przetargowych i udział w jej pracach; 6. Prowadzenie Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz protokołów z prac komisji przetargowej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU: Miejsce pracy: Praca w budynku Miejskiego Zarządu Dróg. Budynek dwukondygnacyjny, brak windy. Ciągi komunikacyjne nie umożliwiają poruszanie się wózkami inwalidzkimi. Stanowisko pracy i charakter pracy: Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, współpracą z pracownikami z innych zespołów, kontaktami osobistymi i telefonicznymi z kontrahentami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej w czerwcu 2013 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: Kandydat na stanowisko podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych winien spełniać następujące kryteria i posiadać: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze lub ekonomiczne, 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, 4. nieposzlakowaną opinię, 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, 6. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów prawnych okołoustawowych oraz doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 7. oraz nie może być skazany za przestępstwo publiczne i skarbowe popełnione z winy umyślnej i nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

WYMAGANIA DODATKOWE ORAZ PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE: 1. umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, 2. umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów, 3. umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietów biurowych MS Office), 4. umiejętność interpretowania przepisów prawa, 5. umiejętność samodzielnej i dobrej organizacji pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, 2. list motywacyjny 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych do celów rekrutacji, 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „nabór na wolne stanowisko podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych” do 5 lipca 2013 r. na adres Miejski Zarząd Dróg 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 pokój nr 15 (osobiście lub listownie) w podanym wyżej terminie (data wpływu do MZD). Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mzd.home.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10. Osoba, której oferta zostanie wybrana będzie zobowiązana do dostarczenia potwierdzenia faktu niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Inne informacje: Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów. Po podjęciu przez komisję konkursową decyzji o przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert. Osobom, które nie zostały telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej dziękujemy za udział w konkursie. Dokumenty aplikacyjne w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu można odebrać w pokoju nr 15 w siedzibie MZD, dokumenty nie odebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r nr 62, poz. 286 z późn. zm.) - wymagana treść poniżej.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 
 
 
 
 1. Imię (imiona) i nazwisko………………………………………………………………
 2. Imiona rodziców…………………………………………………………………………
 3. Data urodzenia……………………………………………………………………………
 4. Obywatelstwo……………………………………………………………………………
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)…………………………………
 6. Wykształcenie……………………………………(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
               ..........................................................................................................................
               (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 
 1. Wykształcenie uzupełniające……………………………………………………………
             ………………………………………………………………………………………………………………………………
             (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia…………………………………………...
             ….……………………………………………………………………………………………..
             ………………………………………………………………………………………………...
             …………………………………………………..…………………………………………….
             ………………………………………………………………………………………………...
             (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
 1. Dodatkowe uprawienia, umiejętności, zainteresowania
            ……………………………………………………………………………………………..….
            ………………………………………………………………………………………………...
            (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
 1. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria………. nr………………..…. wydanym przez………………………………………………………
             lub innym dowodem tożsamości …………………………………………………………...
              ………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
…………………………..                                           ………………………………………..

 

   (miejscowość i data)                              ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Rozstrzygnięcie:INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych na ww. stanowisko wybrana została pani Klaudyna Laszczak zamieszkała w Kozach. Wybór wyżej wymienionej osoby został podyktowany faktem, iż w najwyższym stopniu spełniała wymagania i oczekiwania określone w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku. Bielsko-Biała, 15.07.2013r.